Vedligeholdelse hvem skal det?

Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse omfatter maling af lofter, træ og jern (radiatorer) samt tapetsering eller maling af vægge.

Det skal fremgå af lejekontrakten, hvem der har pligten til indvendig vedligeholdelse.

Hvis der ikke er aftalt noget herom i lejekontrakten, eller der ikke forefindes en skriftlig lejekontrakt, er det udlejer, der har den indvendige vedligeholdelses forpligtelse.

Når udlejer har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse, skal der være en indvendig vedligeholdelseskonto for lejligheden.

På kontoen skal der årligt afsættes et beløb, der i 2005 udgør 36 kr. pr. kvm bruttoetageareal årligt. Beløbet kan reguleres en gang årligt. ER du medlem, så kontakt Lejernes LO for at få oplyst det rigtige beløb.

Du kan kræve, at udlejeren foretager maling og tapetsering, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der står på kontoen.

Udgangspunktet er, at udlejer kan bestemme, hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet, men det er en god idé som kontrol at indhente et alternativt tilbud, hvis udlejer kræver at vælge håndværker.

Hvis du ikke betaler til en indvendig vedligeholdelseskonto, har du selv ret til at vælge håndværker, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse omfatter al vedligeholdelse i lejligheder og på ejendommen, der ikke er indvendig vedligeholdelse. Den udvendige vedligeholdelse dækker også trappeopgange, kældre, loftsrum, entredøre, køkkenbord, faldstammer, cisterner, vandhaner m.v. Det er typisk udlejeren, der har den udvendige vedligeholdelsespligt.

Betaling til udvendig vedligeholdelse

Over huslejen betales der til udvendig vedligeholdelse. Beløbet varierer fra ejendom til ejendom, men typisk betales årligt et beløb mellem kr. 90 og 130 kr. pr. kvm. bruttoetageareal.

Det giver således ikke lejeforhøjelse at kræve, at udlejer overholder sin vedligeholdelsesforpligtelse.

Lejers vedligeholdelsespligt

Efter lejeloven skal lejer kun vedligeholde og forny låse og nøgler. Det kan godt være aftalt i lejekontrakten, at lejeren skal foretage den løbende vedligeholdelse af andre installationer. Typisk kan det aftales, at lejeren skal vedligeholde vand- og gashaner samt el-kontakter i fuldt omfang, dvs. uanset om vedligeholdelsen skyldes lejers forsømmelse, eller der blot er tale om almindeligt slid. Endvidere kan det aftales, at lejeren skal vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaske-kummer, badekar, køleskabe, komfurer og lign. installationer, med mindre en forringelse ikke skyldes lejerens forsømmelse.

Selv om lejeren har overtaget vedligeholdelsespligten skal lejeren ikke betale udskiftning, når bygningsdelen eller emnet er nedslidt.

Har lejeren overtaget forpligtelsen til løbende vedligeholdelse, skal lejeren sørge for, at han betaler mindre til udvendig vedligeholdelse end loven foreskriver.

Udlejers vedligeholdelsespligt

Udlejer skal sørge for at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Dette gælder også alle indretninger til afløb og til forsyning af lys, gas, vand, og varme. Også renholdelse og belysning af ejendommen og udenomsarealer som fortov, gård og andre fællesindretninger påhviler udlejeren.

Bestemmelsen kan fraviges i en lejekontrakt, således at lejeren overtager dele af udlejers løbende vedligeholdelsesforpligtelse. Dette forekommer dog yderst sjældent i ejendomme med flere lejemål, men ses ind imellem ved udlejning af enfamilieshuse.

Manglende vedligeholdelse

Overholder udlejeren ikke sin vedligeholdelsespligt, kan huslejenævnet pålægge udlejeren at gøre dette indenfor en fastsat tidsfrist.

Hvis udlejer ikke har efterkommet huslejenævnets påbud, kan du indbringe sagen for Grundejernes Investeringsfond, der kan starte en sag om tvangsvedligeholdelse. Grundejernes Investeringsfond kan lade de påbudte arbejder udføre for udlejerens regning. Det kan være en langsommelig affære, men den er effektiv.

Huslejenævnet kan i de fleste tilfælde også beslutte, at der skal ske nedsættelse af huslejen, indtil manglerne er udbedret.

Få professionel hjælp

Er jeres ejendom i dårlig stand, eller betaler I for meget til vedligeholdelse?

En sag om vedligeholdelse kan være en langsommelig og indviklet affære. Derfor er det vigtigt, at den kører rigtigt fra starten.