LLO Nordsjælland Persondatapolitik

Persondatapolitik

Hos LLO Nordsjælland går vi ind for beskyttelse af vores medlemmers rettigheder, derfor hilser vi også persondataforordningen velkommen, således at du har tillid til at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og fortrolig måde. Vi vil derfor opfordre dig til at læse om vores politik her, som vil informere dig om vores brug af dine oplysninger.

 

Hos LLO Nordsjælland modtager vi både oplysninger om vores medlemmer og personer der er i gang med, eller endnu ikke har meldt sig ind i foreningen. Vi har derfor flere politikker. Hvis du er i tvivl om hvordan vi behandler netop dine oplysninger, kan du altid kontakte os og høre nærmere.

 

Er du en virksomhed

Reglerne om behandling af personoplysninger finder fuldt ud anvendelse på alle de personlige selskabsformer, det drejer sig om enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. For andre typer af selskaber der har udpeget en kontaktperson i forhold til LLO Nordsjælland, finder reglerne anvendelse på denne kontaktperson. Det er derfor vigtigt at gøre kontaktpersonen opmærksom på vores politik.

 

Cookiepolitik

Vi registrerer cookies om din færden på vores hjemmeside, samt til at understøtte indmeldelses- og betalingsfunktionen på siden. Du kan se mere om vores brug af cookies under vores Cookiepolitik på hjemmesiden, du kan benytte følgende link: http://llo.dk/brug-af-cookies-p%C3%A5-llo-dk  (NB: husk at ændre link, når I har sat cookies ind på HJ.).

 

1.     Dataansvarlig

Lejernes LO er opdelt i forskellige juridiske enheder. Den juridiske enhed som behandler dine personoplysninger er:

 

Lejernes Landsorganisation Nordsjælland

v/formand Kurt Andersen

CVR-nummer: 32 50 52 36

 

 

 

2.     Hvad er en personoplysning

En personoplysning er enhver oplysning der kan henføres til en identificerbar fysisk person, ved identificerbar omfattes bl.a. journalnummer, adresseregistre o. lign.  Der er forskellige typer af personoplysninger, vi behandler hovedsagligt almindelige personoplysninger, dog kan det konkret være nødvendigt at behandle følsomme personoplysninger om dig, fx helbredsoplysninger i skimmelsvampsager.

 

3.     Kategorier af personoplysninger

LLO Nordsjælland indsamler og behandler kun oplysninger der er nødvendige og tilstrækkelige for dit medlemskab her hos os eller i forbindelse med sager. Følgende er en beskrivelse af de typer af oplysninger som vi indsamler og behandler.

 

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, dit medlemsnummer, fuldmagtsforhold, samt navnet på din samlever, ægtefælle roommate, hvis du har meddelt at dit medlemskab skal dække andre i din husstand. Denne kategori af oplysninger behandler vi i forbindelse med administrationen af dit medlemskab.

 

Derudover kan vi behandle følgende oplysninger i forbindelse med juridisk rådgivning, samt partsrepræsentation, det drejer sig om følgende typer af oplysninger:

 

 • ·       Journalnummer
 • ·       Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside
 • ·       Alle dine konkrete henvendelser vedrørende en juridisk problemstilling indenfor vores interessefelt, indsamles og behandles i overensstemmelse med nærværende regler.  Arten af personoplysninger afhænger af din henvendelse, men vil ofte relatere sig til en af nedenstående felter:

o   Forbrugsregnskaber (varme-, vand-, el-, og gasregnskaber)

o   Internet- og TV-tjenester

o   Oplysninger om økonomiske forhold fx huslejerestance

o   Oplysninger om boligforhold, fx vedligeholdelsesstand af din bolig

o   Oplysninger om Fx fraflytning i utide fx fremleje, fængsling eller længerevarende sygdom

o   Sundhedsrisici ved din bolig, fx ved en lægeerklæring

o   Om du er aktiv i en lejersammenslutning

 

Oplysninger om fx helbredsoplysninger og strafbare forhold er følsomme personoplysninger, vi vil derfor opfordre dig til, kun at afgive denne type af information efter aftale med din medlemsrådgiver.

 

4.      Indsamling af personoplysninger

Langt den største del af de personoplysninger vi behandler er indsamlet hos dig selv. Det sker i forbindelse med registrering af dit medlemskab, eller i forbindelse med den konkrete juridiske rådgivning.

 

5.     Personoplysninger som modtages fra andre kilder

I forbindelse med konkrete sager mod din udlejer eller boligorganisation kan vi opleve at modtage personoplysninger om dig. Det drejer sig om følgende kilder:

 • ·       Udlejere og ejendommens administratorer
 • ·       Din boligorganisation
 • ·       Huslejenævnet eller beboerklagenævnet.
 • ·       Beboerrepræsentationen i din ejendom

 

 

6.     Personoplysninger om andre parter som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive personoplysninger om andre personer som er omfattet af din husstand. Fx ved en konkret sag om fortsættelse af lejemål efter dine forældre. Det kan også være hvis du kontakter os på vegne af andre personer. Når du afgiver personoplysninger om andre, skal du henvise dem til vores politik, således at de er indforstået med at du afgiver personoplysninger om dem.

 

7.     Formålet med indsamlingen af dine oplysninger og behandlingsgrundlag

Formålet med vores indsamling og behandling af dine personoplysninger kan skyldes flere formål:

 

Potentielle medlemmer og eksisterende medlemmer

Hvis du ønsker at blive medlem hos LLO Nordsjælland, eller allerede er medlem, behandler vi de nødvendige personoplysninger om dig, formålet er at:

 • ·       Indgå en aftale om medlemskab af foreningen
 • ·       Indgå en aftale om levering af juridiske tjenesteydelser
 • ·       Identificere dig når du henvender dig til os.
 • ·       Administrere dit medlemskab: ændring og opdatering af medlemskab, levering af medlemsblad
 • ·       Sikre at du kan modtage din valgte ydelse, fx. juridisk rådgivning eller partsrepræsentation
 • ·       LLO Nordsjælland modtager betaling for dit medlemskab
 • ·       Opfylde øvrige pligter eller aftaler, der påhviler os i henhold til dit medlemskab.

 

Dine oplysninger tilknyttet dit medlemskab behandles med hjemmel i persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b. Der gives adgang til behandling af personoplysninger til opfyldelse af en aftale som du er part i, eller handlinger på baggrund af din anmodning om medlemskab forud for indmeldelse i foreningen.

 

Medlemsundersøgelser og statistik

Vi kan bruge dine personoplysninger til at foretage statistiske undersøgelser af bl.a. dit valg af medlemskab, hvor længe du er med i foreningen, og lignende. Formålet er at kunne forbedre vores service og rådgivning.

 

Dine oplysninger behandles efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, litra b og litra f. Vores legitime interesser er:

 • ·       at kunne udvikle vores medlemskab
 • ·       at kunne markedsføre vores medlemskaber
 • ·       uddanne medarbejdere

 

Derudover kan vi bede dig om samtykke til at foretage medlemsundersøgelser, fx interviews, eller spørgeskema såfremt vi anmode dig om at medvirke i en undersøgelse, vil du konkret blive bedt om samtykke. Du kan altid afslå at deltage, og det har ingen negative konsekvenser for dit medlemskab, vi registrere ikke om du deltager eller ej.

 

Dine oplysninger behandles efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a

 

Juridisk rådgivning og partsrepræsentation

I forbindelse med konkret juridisk rådgivning eller hvis du ønsker at vi indtræder som partsrepræsentant for dig, behandler vi dine personoplysninger. Når du henvender dig med en problemstilling kan vi oprette en sag på baggrund af din henvendelse, her gemmes dokumenter, der er relevante for sagen, det kan fx være en varsling om lejestigning.

Formålet med at indhente disse oplysninger er at kunne foretage en korrekt vurdering og behandling af din sag.

 

Hvis du er enkeltmedlem vil dine oplysninger behandles efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, litra b og litra f. Hvis du er medlem via ejendommens beboerrepræsentation behandler vi dine oplysninger efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. Vores legitime interesser er at kunne dokumentere i henhold til vores rådgiveransvar.

 

 

8.     Videregivelse af dine personoplysninger

Efter aftale med dig kan vi videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a.     Intern videregivelse i LLO som organisation

                                                    i.     Forbund modtager oplysninger om dit navn, adresse og medlemsnummer med henblik på at udsende vores medlemsblad

                                                  ii.     Derudover modtager LLO forbund dit navn, adresse og medlemsnummer til brug for tilmeldinger til kongres, kurser og lign.

                                                iii.     Til politisk virksomhed modtager de cases og afgørelser på sager der har politisk interesse.

b.     Udlejer eller ejendommens administratorer

c.      Din boligorganisation

d.     Huslejenævnet eller beboerklagenævnet

e.     Beboerrepræsentationen i din ejendom

f.       Tilsynet med almene boliger

g.     Boligkommissionen ved din kommune

h.     Advokater

i.       Domstolene

j.     Mailmak: medlemskartotek til distribution af Vi Lejere

 

Efter anmodning fra dig, kan vi videregive dine personoplysninger til andre enheder, fx hvis du ønsker at benytte dig af en anden lejerforening, dog forudsat det er teknisk muligt.

 

9.     Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål vi har beskrevet ovenfor. Når opbevaringen ikke længere er nødvendig vil dine oplysninger blive slettet eller anonymiseret således at vi kan opbevare dem sikkert.

 

Som hovedregel opbevarer vi dine oplysninger i op til 3 år hvis du har været i dialog med os om rådgivning, medlemskab, hjemmeside. Nogen personoplysninger opbevares i kortere eller længere tid.

 

 

Ikke-medlemmer:

Dine oplysninger gemmes i op til 1 år, hvorefter de slettes som led i vores almindelige slettepolitik. Dette gælder hvis du har kontaktet os med henblik på et medlemskab, men har valgt ikke at melde dig ind i foreningen. Eller hvis du har udfyldt en kontaktformular via llo.dk

 

Udmeldelse:

Når du melder dig ud af LLO Nordsjælland vil dine oplysninger blive slettet, medmindre de skal gemmes i henhold til en af de øvrige formål.

 

Bogføringsoplysninger

Vi behandler fakturaer, tilgodehavende, korrespondance, betalingsoplysninger, oplysninger om udbetalinger og lignede oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring i op til 5 år fra udløb af regnskabsåret. Dette gøres i henhold til reglerne i årsregnskabsloven.

 

Juridisk rådgivning

Vi opbevarer oplysninger i forbindelse med konkret juridisk vejledning og rådgivning, fx en varmeregnskabssag i op til 10 år. Dette gøres af hensynet til dig som vores medlem, da dine sager kan have indflydelse på hinanden i mange år, fx en gammel sag om lejens størrelse. derudover opbevarer vi dine oplysninger i forhold til vores forpligtelser i henhold til vores rådgiveransvar overfor dig.

 

Cookie oplysninger

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside, dvs. cookies eller IP-adresser, opbevarer vi i op til 1 år efter registrering

 

10. Pligtmæssig information

Når du er medlem hos os indsamler vi en række oplysninger om dig som angivet i ovenstående. Da der er tale om oplysninger, der er nødvendige for foreningens virke og levering af service, kan vi ikke etablere et medlemsforhold til dig, hvis du ikke giver os dine oplysninger.

11. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder ved vores behandling af dine personoplysninger:

 • ·       Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • ·       Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få begrænset behandlingen.
 • ·       Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En eventuel tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger fortaget inden tilbagekaldelsen.
 • ·       Du har ret til at modtage dine personoplysninger, i et struktureret, og almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

 

Du kan kontakte vores interne databeskyttelsesrådgiver såfremt du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet i ovenstående.

Nå vi modtager din henvendelse vil vi tage stilling til, om der konkret er grunde til at din anmodning ikke kan efterkommes på grund af karakteren af behandlingen. Du vil modtage svar på din anmodning senest 1 måned efter henvendelse.

 

Du kan kontakte os på llonordsjaelland@mail.dk eller på telefon 21 59 60 60

12. ændring af vores persondatapolitik

Denne persondatapolitik erstatter vores tidligere versioner. Politikken vil løbende opdateres for at sikre den er i overensstemmelse med reglerne på området. Såfremt der er væsentlige ændringer giver vi besked via www.llo-nordsjaelland.dk eller mail hvis det er nødvendigt.

 

13. Klage over behandling

Du kan klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 KBH K, tlf. 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug af cookies på llo-nordsjælland.dk

 

Hvad er en cookie?
En cookie er et stykke information som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre at den tekniske funktion af et website men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.

Hvad er cookie-loven?
Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på llo-nordsjælland.dk

På llo-nordsjælland.dk bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Denne cookie slettes fra din browser når du afslutter besøget hos os. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi tillige cookies til at sikre den tekniske gennemførsel af de nævnte services.

Google Analytics
Vi anvender desuden Google Analytics cookies til at måle din brug af llo-nordsjælland.dk. Disse målinger bruges til at lave statistik over brugen af websitet, samt til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af llo-nordsjælland.dk.

Cookien indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en webside der bruger Google Analytics. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse.

Hvordan vælger jeg cookies fra? 
Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk at det kan betyde at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari
http://http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/da/11471.html

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677