Hvad skal jeg huske ved fraflytning

NYE REGLER VED INDFLYTNING EFTER 1. JULI 2015 OG SENERE FRAFLYTNING .

Hvad skal jeg huske, når jeg skal flytte?

Hvad skal jeg huske at gøre, hvis jeg skal flytte?

 Det er rigtig godt at få afklaring, inden man begiver sig ind i en fraflytning. Det er efter vores erfaring i fraflytningssituationen, at flest uenigheder opstår mellem udlejer og lejer.

Nu skriver du ikke om du bor i en privat udlejningsbolig eller om du bor i en almen bolig. Reglerne er lidt forskellige. Særligt er der lidt mere regulering omkring udlejers fraflytningskrav ved de almene boliger, og som følge heraf er der også færre uenigheder.

I det følgende tager jeg udgangspunkt i en privat udlejningsbolig.

Opsigelse

Du skal opsige lejemålet skriftligt og med den frist, I har aftalt - oftest 3 måneder. Udlejer

skal have opsigelsen i hænde inden d. 1. i en måned. Tjek din kontrakt om der er en særlig aftale om at fraflytte før lejemålets ophør.

Lejemålets stand ved din overdragelse

Ved fraflytning fastslår lejelovens § 98, at lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde og som ikke er omfattet af lejers vedligeholdelsesforpligtelse.

Desuden skal lejer ikke udbedre mangler, som det påhviler udlejer at afhjælpe.

I lejekontrakten findes også ofte bestemmelser omkring lejemålets stand ved fraflytning. Derfor er denne meget vigtig at gennemgå grundigt, inden man indleder fraflytningen. Desuden er det altså væsentligt om lejer eller udlejer har haft pligten til indvendig vedligeholdelse under lejeforholdet.

Lejelovens bestemmelse i § 98 siger desuden, at man ikke kan pålægge lejer at bringe det lejede i bedre stand end ved overtagelsen.

Der er tale om en samlet vurdering af lejemålet, hvilket vil sige, at man ikke kigger minutiøst på hver enkelt bygningsdel, men samlet vurderer om lejemålet fremstår i samme stand som ved lejers overtagelse.

Hvordan og hvor meget du skal foretage dig, afhænger også af din mulighed for at dokumentere lejemålets stand, da du overtog det.

Indflytningsmangleliste som bevis ved fraflytning Ved lejers indflytning ses  meget ofte, at lejer ikke får lavet den såkaldte indflytningsmangel- liste. Denne liste skal lejer inden 14 dage fra lejemålets overtagelse fremsende til udlejer for ikke at fortabe retten til at påberåbe sig de pågældende mangler og kræve dem afhjulpet. Desuden tjener listen som lejers dokumentation ved fraflytning for, at der var mangler eller uoverensstemmelser mellem lejemålet og kontraktens ordlyd. F.eks. kan det af kontrakten fremgå, at lejemålet er overtaget nymalet, selv om det faktisk ikke er tilfældet. Hvis lejer ikke skal risikere at komme til at betale for nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning, skal mangel-listen være udfyldt og gerne være suppleret af billeddokumentation fra overtagelsen. Det kan også være, at der manglede døre ved lejers overtagelse, eller var andre fejl ved lejemålet.

Maling

Hvis der skal males i et eller andet omfang, er det en god ide at få en eller flere uvildige malermestre til at give et tilbud på, hvor meget det vil koste at få lavet lejemålet. Det vil ofte være billigere at bruge en malermester udefra, end at benytte den malermester, udlejer bruger. Vi er bekendt med, at man visse steder i den almene sektor ikke accepterer dette. Måske fordi den almene boligsektors faste malermestre har fået istandsættelsesarbejdet ved licitation og nødig giver afkald på denne ”eneret”. Lejeloven § 98 giver dig imidlertid ret til selv at få det ordnet. Lejeloven står altid over indholdet af en lejekontrakt.

Nøglerne og ny adresse

Nøglerne skal du aflevere og sørge for at få dokumentation for modtagelsen. Desuden skal du sørge for at oplyse din nye adresse eller en anden adresse til udlejer, hvortil eventuelle fraflytningskrav kan sendes.

Er der ikke aftalt andet, har udlejer 14 dage fra du afleverer lejemålet til at fremsætte krav mod dig.

Hvis lejer selv får malet, råder lejer over lejemålet indtil den 1. i måneden kl. 12.00

ifølge lejelovens § 98, som den almene lejelov også henviser til.