Regler

9. BEBOERREPR/ESENTATION

Reglerne om beboerdemokrati er igennem de seneste ar blevet bedre og

bedre, og er ikke kun en mulighed for lejere i en ejendom til at fa storre indflydelse

og indsigt i deres forhold, men ogsa en mulighed for organisationen

til at blive styrket medlemsmaessigt og derved organisatorisk.

Selv om befojelserne og rettighederne ikke er, som vi kunne onske det, giver

reglerne om beboerreprassentation lejerne mulighed for at stille krav og

kontrollere, at udlejeren overholder spillets regler. Ikke kun for lejerne i de

enkelte private udlejningsejendomme er beboerdemokratiet en stor fordel,

men ogsa for vores organisation. I stedet for enkelte medlemmer i en ejendom

giver beboerdemokratiet mulighed for at fa samtlige beboelseslejere i

en ejendom som medlemmer. At fore sager om lejeforhojelser, vedligeholdelse,

varmeregnskaber m.m. for 25 medlemmer ud af 100 lejere i en ejendom

betyder oftest, at de resultater, man kan opna, gavner alle, ogsa dem,

der ikke vil deltage i fasllesskabet ved medlemskab af organisationen, og

det er ikke rimeligt.

9.1. OPRETTELSE AF BEBOERREPR/ESENTATION

Reglerne for oprettelse af beboerreprassentation i private udlejningsejendomme

er ens, uanset om man bor i en ureguleret eller en reguleret kommune.

Beboerrepraesentation kan oprettes i ejendomme, der bestar af mindst 6

beboelseslejligheder. (LL § 64 stk. 1).

Er ejendommen opdelt i ejerlejligheder, kan der oprettes beboerreprassentation,

nar udlejeren ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen.

Ejes ejendommen af en andelsboligforening, gaelder samme regler, hvis

mindst 6 af beboelseslejlighedeme ikke bebos af andelshavere. (LL § 64

stk. 8 og 9).

Safremt flere ejendomme, der ejes af samme ejer, er opfort kontinuerligt

som en samlet bebyggelse og har faslles friarealer eller anden form for

driftfasllesskab, betragtes de som en ejendom, og der kan oprettes beboerreprassentation,

nar ejendommen har i alt mindst 13 beboelseslejligheder.

Det gaslder ogsa, hvor ejendommene er samvurderet eller samnoteret i

tingbogen. I sadanne ejendomme skal beboerrepraesentationen omfatte

samtlige ejendomme, nar ejeren er den samme. (LL § 64 stk. 7).

I ejendomme med 2-5 beboelseslejemal, kan lejerne vaslge en talsmand

efter samme retningslinier, som gaelder for oprettelse af beboerreprassentation.

I mindre ejendomme har beboermodet samme befojelser som beboerrepraesentationen

i storre ejendomme. Talsmanden skal efterleve flertallets

beslutninger. (LL § 64 stk. 3).

9.1.1 .INDKALDELSE TIL STIFTENDE M0DE

Enhver beboer eller afdeling af Lejernes LO, der har et eller flere medlemmer

blandt beboerne, kan indkalde til stiftende mode for at oprette beboerreprassentation.

(§ 2, stk. 1 i Bekendtgorelse om beboerreprassentation).

Lejernes LO

Indkaldelse til beboermode skal ske med mindst 8 dages varsel enten ved

brev til samtlige lejere eller ved opslag pa passende sted i ejendommen,

f.eks. i opgange. Alle lejere i ejendommen skal indkaldes, saledes ogsa erhvervslejere

og lejere af klubvasrelser. Samtidig med at man indkalder lejerne,

skal udlejeren indkaldes skriftligt. Udlejeren har saledes adgang pa

det stiftende beboermode. (§ 2 stk. 2 og 3 i BEK).

En dagsorden til et stiftende beboermode kan se saledes ud:

1. Valg af dirigent

2. Hvad er en beboerrepraesentation/v. Lejernes LO

3. Beslutning om oprettelse af beboerrepraesentation

4. Valg af beboerreprassentanter

5. Hvad skal beboerreprassentanterne arbejde med i fremtiden

6. Beslutning om opkrasvning af et belob til beboerrepraesentanternes arbejde.

7. Beslutning om betaling til sekretariatsbistand ydet af Lejernes LO

afdeling. Formular 18.10.

9.1.2. ADGANG OG STEMMERET TIL BEBOERM0DET

Samtlige lejere, herunder erhvervslejere og klubvaerelseslejere, i en ejendom

har adgang til det stiftende beboermode, nar man vil oprette beboerreprassentation.

Dog har lejere i fremlejemal ikke adgang. (BEK § 2, stk. 3

og 4).

Udlejeren eller dennes reprassentant har ogsa adgang, og hvis bare en lejer

onsker det, en repraesentant fra den afdeling af Lejernes LO, hvor den pagaeldende

er medlem. (BEK § 2, stk. 3).

Safremt en lejer ikke kan deltage, har vedkommende ret til at sende en befuldmaegtiget

til beboermodet. (BEK § 3, stk. 2).

Samtlige lejere af beboelseslejligheder har stemmeret. Der kan stemmes

ved fuldmagt, dvs. hvis en beboelseslejer er forhindret i at komme til beboermodet,

kan denne give en anden fuldmagt til at stemme pa sine vegne

eller aflevere en udfyldt stemmeseddel. Man har 1 stemme pr. beboelseslejemal.

Rene erhvervslejemal eller klubvasrelser, der ikke er at betragte som

egentlige lejligheder, har saledes ikke stemmeret. (BEK § 3, stk. 5).

9.1.3.0PRETTELSE AF BEBOERREPR/ESENTATION

For at man pa beboermodet kan oprette beboerreprassentation, skal mindst

50% af de fremmodte beboelseslejere tilslutte sig dette. Der kan gives

mode og stemme ved fuldmagt. (BEK § 3, stk. 1 og 2)

Safremt ikke mindst 50% af lejerne i ejendommen har givet fremmode, enten

personligt eller ved skriftlig fuldmagt, skal beslutning om oprettelse af

beboerreprassentation efterfolgende bekrasftes ved en urafstemning blandt

samtlige lejere af beboelseslejlighederne. (BEK § 3, stk. 3)

Selv om de ikke er fremmodt mindst 50% af beboelseslejerne, skal der

vaslges beboerreprassentanter, hvis der er flertal for oprettelsen af beboerreprassentation

pa modet. Oprettelse af beboerreprassentationen sker sa

ved den efterfolgende urafstemning, men ved urafstemningen skal man

ikke tage stilling til de valgte personer.

9.3

9.1.4. URAFSTEMNING

Urafstemning er en skriftlig afstemning, hvor hvert beboelseslejemal har en

stemme. Beboerrepraesentationen er oprettet, safremt et flertal af de afgivne

stemmer gar ind for oprettelsen. Der behover ikke ved urafstemningen

at vasre afgivet stemmer fra mindst 50% af beboelseslejerne, men almindelig

stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer bestemmer valgets

udfald. Ved urafstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. (BEK § 3,

stk. 5)

9.1.5. VALG AF BEBOERREPRAESENTANTER OG REVISOR

Pa beboermodet foretages valg af beboerrepraesentanter og suppleanter.

I ejendomme med mere end 13 beboelseslejemal vaslges mindst 3 beboerrepraesentanter.

I ejendomme med 6 - 1 2 beboelseslejemal vaelges mindst

1 beboerrepraesentant. Det er saledes beboermodet, der afgor hvor mange

beboerrepraesentanter, der skal vaere. Dog er kravet mindst 1 eller 3 afhaengig

af ejendommens storrelse. (BEK § 4 stk. 2)

Valgbar som beboerrepraesentant er alle over 18 ar, der bor i en udlejet beboelseslejlighed

panasr lejere i fremlejede lejligheder, uanset om den pagaeldende

star pa lejekontrakten eller ej. Ved fraflytning fra ejendommen

bortfalder hvervet som beboerrepraesentant. (BEK § 4, stk. 3)

Antallet af suppleanter er ikke fastsat nogen steder. Beboermodet kan saledes

selv bestemme, hvor mange suppleanter man vil vaelge.

Pa beboermodet kan man beslutte at vaelge revisorer til kritisk gennemgang

af regnskabet. Det er ingen betingelse. Det er dog en god ide, at beboermodet

vaelger 1 eller 2 revisorer til gennemgang af regnskabet. Revisorerne

er at betragte som be.boernes kontrollant for at regnskabet korer fornuftigt

og pengene forvaltes fornuftigt.

9.1.6. NAR BEBOERREPR/ESENTATIONEN ER OPRETTET

Efter beboerrepraesentationens oprettelse skal beboerreprassentanterne

meddele udlejeren resultatet af valget og oplyse, hvem der er kontaktperson,

som udlejer skal henvende sig til angaende sporgsmal, som udlejer

kan eller skal forelasgge beboerrepraesentationen. (BEK § 5, stk. 1).

Beboerrepraesentationen kan beslutte at soge hjaslp (sekretariatsbistand) i

Lejernes LO. Udlejer kan ikke nasgte, at Lejernes LO deltager med en reprassentant

i forhandlinger om ejendommens forhold. (BEK § 5 stk. 2).

9.1.7. FREMTIDIGE BEBOERM0DER

Hvert ar inden 1. april skal beboerrepraesentationen indkalde samtlige lejere

til ordinasrt beboermode. Udlejer skal indkaldes skriftligt. Dagsordenen skal

i henhold til § 7 i BEK omfatte folgende:

1. Aflasggelse af beboerreprassentanternes beretning for det forlobne ar

2. Regnskab

3. Fremtidig virksomhed

4. Valg af beboerreprassentanter og evt. revisor

Lejernes LO

Beboermoder afholdes endvidere, nar beboerrepraesentanterne finder anledning

til det, eller nar mindst 1/4 af beboelseslejerne begaerer dette, eller

der er truffet beslutning herom pa et tidligere beboermode. (BEK § 8).

Indkaldelse skal ske efter de samme retningslinier, som gaelder for det stiftende

mode. (BEK § 7 stk. 2).

Beboermodets beslutninger traeffes pa grundlag af almindelig stemmeflerhed

blandt de fremmodte beboelseslejere. Hver beboelseslejlighed har en

stemme. Stemmeret kan udoves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt.

(BEK §9, stk. 1).

Ved beslutning om husorden krasves, at et flertal af samtlige beboelseslejere

pa et beboermode stemmer herfor. (BEK § 9, stk. 2).

9.2. BEBOERREPR/ESENTANTERNES BEF0JELSER

De befojelser, rettigheder og pligter beboerrepraesentanterne har, er afhaengig

af, hvilken kommune man bor i.

I kommuner, hvor boligreguleringsloven er gasldende, har man flere befojelser,

end i kommuner hvor det kun er lejeloven, som er gasldende.

Efter lejeloven har beboerrepraesentanterne felgende befojelser:

1. Fa udleveret ejendommens driftsregnskab samt drofte ejendomsbudgettet

og sporgsmal om lejeforhojelse med udlejeren (LL § 65)

2. Blive orienteret om udlejerens ansasttelse og afskedigelse af ejendomsfunktionaer

(LL § 65)

3. Vasre radgivende med hensyn til anvendelsen af de midler,der er afsat til

vedligeholdelse og renholdelse m.v. og drofte gennemforelse af

planlagte arbejder (LL § 65)

4. Tilslutte eller modsastte sig udbetaling af midler fra Grundejernes Investeringsfond

til forbedringer (LL § 63 e stk. 3)

5. Foresla gennemforelse af forbedringer, nar samtidig anvises mulighed

for finansiering til daskning af de udgifter, der folger forbedringens gennemforelse

(LL § 63 a, stk. 4 og LL § 65)

6. Fore tilsyn med gennemforelsen af alle storre arbejder i ejendommen (LL

§65)

7. Fa adgang til regnskabsmateriale og bilag, nar arbejdet er afsluttet (LL §

65)

8. Krasve opsaetning eller nedtagning af varmefordelingsmalere (LL § 37)

9. Krasve opsaetning af vandfordelingsmalere (LL § 46 j, stk. 1)

10. Kraeve gennemfort energibesparende foranstaltninger (LL § 46 a)

11. Fa tilsendt udkast til budget for ejendommen, som er opstillet som de

senest udsendte regnskaber med samme periode (LL § 65)

12. Forlange at der over huslejen opkraeves et belob til daskning af udgifter i

forbindelse med beboerreprassentanternes arbejde (LL §64, stk. 8)

13. Et beboermode kan vedtage en husorden (LL § 67

14. Beboermodet kan beslutte, at udlejer skal ansastte et vagtselskab til at

fore tilsyn med ejendommen (LL § 79 e)

15. Beboermodet kan beslutte, at ejendommen forsynes med porttelefon (LL

§79 e)

16. Beboerreprassentanterne har en sasrlig beskyttelse mod opsigelse (LL §

84 e)

9.5

17. Beboerrepraesentationen skal indkaldes til arlig gennemgang af ejendommen

til fastlaeggelse af vedligeholdelsesplan (LL § 66, stk. 2)

18.Skal der udfores arbejder, hvor den samlede udgift udgor mere end

20,00 kr. pr. kvm, skal beboerrepraesentationen indkaldes til mode (LL §

66, stk. 2)

19. Afholder udlejer licitation skal beboerrepraesentationen pege pa deltagere

til denne (LL § 66, stk. 3)

20. Beboerrepraesentationen kan tiltraede forbedringer, der medforer lejeforhojelser

pa op til 66,00 kr. pr. kvm (1996 niveau) (LL § 66 a, stk. 1)

21. Beboerrepraesentationen skal orienteres om genudlejning af lejligheder

bg storrelsen af belob pa den indvendige vedligeholdelseskonto (LL §

65, stk. 2)

22. Beboerrepraesentationen skal indkaldes til indflytningssyn (hvis det afholdes)

(LL § 9, stk 2)

23. Beboerrepraesentationen skal indkaldes til fraflytningssyn, hvis den fraflyttede

lejer onsker det (LL § 98, stk. 2)

24. Beboerrepraesentationen kan gore indsigelse mod:

a) omkostningsbestemt lejeforhojelse (BRL § 13, stk. 4)

b) forbedringsforhojelser (LL § 57, stk. 5 og BRL § 27)

c) skatte- og afgiftsforhojelser (LL § 50, stk. 5)

d) antennebidraget (LL § 46 f, stk. 6)

e) nye eller ogede antenneudgifter (LL § 46 g)

f) varmeregnskabet (LL § 40, stk. 3)

g) vandregnskabet (LL § 46 I, stk. 3)

h) lejeforhojelser ved overgang til kollektiv varmeforsyning (LL § 61,

stk. 2)

Udlejeren kan ikke for beboerrepraesentanterne er hort:

A. Fremsaette krav om § 47-lejeforhojelser (LL § 66 a)

B. Ivaerksaette vaesentlige forbedringer (LL § 66 b)

C. Fremsaette krav om lejeforhojelse for forbedringer (LL § 66 c)

Herudover bor naevnes at:

Beboerrepraesentanterne skal med pa rad ved brandsikring (§ 5 i lov om

brandsikring.)

Beboerrepraesentanterne kan efter boligreguleringsloven:

1. Modsaette sig, at der opkraeves ekstraordinaere vedligeholdelsesbelob

(BRL § 18, stk. 4 og § 18 d, stk. 1 og 2))

2. Modsaette sig, at et belob for den udvendige vedligeholdelseskonto anvendes

til forbedringer, isolering og lign. (BRL § 19).

3. Foresla gennemforelse af arbejder, som de afsatte midler i henhold til §

18b stk. 3 kan anvendes til (BRL § 18b, stk. 4)

4. Modsaette sig frigivelse af belob i Grundejernes Investeringsfond efter §

18b i BRL. (BRL § 22b, stk. 3)

5. Indbringe naevnsafgorelser for boligretten. (BRL § 43, stk. 2)

6. Beboerrepraesentanterne kan gore indsigelse mod forbedringer, der

betyder lejeforhojelser pa mere end 66,00 kr. pr. kvm (1996 niveau) (BRL

§ 24, stk. 4.

7. Beboerrepraesentanterne kan klage over ejendommens vedligeholdelsesstand

og kraeve lejenedsaettelse (BRL § 22, stk. 3)

8. Beboerrepraesentanterne skal med en rimelig frist indkaldes til budgetmode

inden varsling af omkostningsbestemte lejeforhojelser (BRL § 13,

stk. 2)

Lejernes LO 1/97

9.6

9. Beboerrepraesentanterne skal have arsregnskab og budget samt opgorelse

over alle ejendommens vedligeholdelseskonti tilsendt 1 gang arligt

(BRL § 20, stk. 2)

10. Beboerrepraesentationen skal have dokumentation og specifikation ved

omkostningsbestemte lejeforhojelser (BRL § 13, stk. 3)

11. Beboerrepraesentationen kan indhente alternative tilbud til udgifterne til

renholdelse, forsikringer og udfaerdigelse af vand- og varmeregnskaber

(BRL § 8, stk. 3)

12. Beboerrepraesentationen kan krasve nedsaettelse af belobet til kontoen i

Grundejernes Investeringsfond til max. 15,00 kr. pr. kvm (BRL § 18b, stk.

7)

13. Beboerrepraesentationen kan tiltraede storre vedligeholdelsesbelob end

fastsat i loven (BRL § 18, stk. 4 og § 18 d, stk. 1 og 2)

14. Beboerrepraesentationen kan gore indsigelse mod omkostningsbestemt

lejeforhojelse (BRL § 13, stk. 4) og forbedringsforhojelser (BRL § 27)

9.2.1. PENGE TIL BEBOERREPR/ESENTANTERNES ARBEJDE

Det koster penge at arbejde i en beboerreprassentation. Der er udgifter til

porto, kontorartikler, modelokaler, beboerarrangementer m.v., ligesom der

skal betales for den bistand, man far i Lejernes LO.

Derfor kan man pa et beboermode trasffe beslutning om, at udlejeren arligt

opkrasver et belob pa indtil kr. 200 pr. lejemal til beboerrepraesentanternes

arbejde. Belobet kan vaere storre, hvis hver enkelt lejer accepterer dette.

(BEK § 4, stk. 4).

I ejendomme, hvor der er beboerreprassentation, men hvor man ikke har

truffet beslutning om opkrasvning af belob over huslejen, indkaldes til ekstraordinasrt

beboermode for at trasffe beslutning herom, hvis ikke man

trasffer beslutning pa det ordinasre beboermode. Afcjorelsen om, hvorvidt

der skal opkrasves op til 200 kr. pr. beboelseslejemal arligt til daskning af

udgifterne ved beboerrepraesentanternes arbejde i ejendommen, traeffes pa

baggrund af almindelig stemmeflerhed blandt de fremmodte lejere. Der behover

saledes ikke at vasre mindst 50% af beboelseslejerne til stede ved

modet.

9.3. BEKENDTG0RELSE OM BEBOERREPR/ESENTATION

Bekendtgorelse nr. 1031 af 14.12-1994 om beboerreprassentation er at betragte

som vedtasgter for beboerreprassentation. Denne bekendtgorelse

skal overholdes, ellers risikerer man, at udlejer eller enkelte lejere nasgter at

acceptere beboerrepraesentationen som vaerende lovligt valgt.

Vi bringer her bekendtgorelsen i sin fulde ordlyd:

9.9

4.10.20 3 1994-12-14-B.1031

DEN PERMANENTE Om beboerrepraesentation

LEJELOVGIVNING

§ 10.

Bekendtgerelsen trasder i kraft den 1. Stk. 2. Boligstyrelsens bekendtgorelse nr.

januar 1995. 449 af 1. juli 1986 om beboerrepraesentation

med senere aendrlnger ophaeves.