Forslag til breve

Beboerrepræsentationens anmodning om yderligere oplysninger

efter BRL §13, stk. 1.

                                                                                                 3. september 2014

 

Til udlejeren

 

 

Undertegnede beboerrepræsentation bekræfter hermed, at vi den 30. august d.å. har modtaget den til lejerne udsendte varsling om lejeforhøjelse, et specificeret driftsbudget for ejendommen samt et regnskab over ejendommens vedligeholdelseskonto.

 

Forinden vi tager stilling til lejestigningen udbeder vi os nærmere dokumentation for såvel budgettets udgiftsposter som vedligeholdelses regnskabet i form af bilag, og vi finder det rimeligt, at der optages en forhandling.

 

Med venlig hilsen

 

Beboerrepræsentanterne

 

Navn ……………………………..                Adresse…………………………….                

 

 

 

 

Indbringelse efter BRL §15, stk. 1 – hvis beboerrepræsentationen eller ¼ af lejerne ikke har gjort indsigelse kan den enkelte lejer selv indbringe sagen . Kan også bruges overfor varslede stigninger i vedligeholdelses-beløbene, jævnfør BRL § 13 a.

Lejernes LO Nordsjælland afdeling

                                                                                                             Den    /   2014

Til huslejenævnet

Vedrørende: Ejendommen …………..                  lejlighed 10

På vegne af vort medlem J.P. Svendsen, der bebor ovennævnte lejemål, skal vi hermed anmode nævnet om at træffe afgørelse vedrørende den af ejeren varslede huslejeforhøjelse af den    /    2012.

Vi kan ikke godkende det afsatte beløb til såvel ind- og udvendig vedligeholdelse, der overstiger det i loven fastsatte beløb.

Endvidere kan vi ikke godkende det af udlejeren oplyste bruttoetageareal for lejligheden, der i lejeforhøjelsen er oplyst til 95 kvm.

Ifølge BBR-oplysningerne er lejlighedens bruttoetageareal på 82 kvm.

 

Med venlig hilsen

Lejernes Landsorganisation

Nordsjælland afdeling

 

 

Beboerrepræsentationens anmodning om yderlige oplysninger efter BRL § 13, stk. 1

                                                                                               Den 3. september 2014

Til udlejeren

 

Undertegnede beboerrepræsentation bekræfter herved, at vi den 30. august d.å. har modtaget den til lejerne udsendte varsling om lejeforhøj-else, et specificeret driftsbudget for ejendommen samt et regnskab over ejendommens vedligeholdelseskonto.

Forinden vi tager stilling til lejestigningen udbeder vi os nærmere doku-mentation for såvel budgettets udgiftsposter som vedligeholdelsesregnskabet i form af bilag, og vi finder det rimeligt, at der optages en forhandling.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentanterne

 

Navn   ……………………………………….      Adresse……………………..               

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsigelse fra beboerrepræsentationen mod en varslet stigning i henhold BRL §13.

                                                                                                     Den 5. oktober 2014

Til udlejeren

Efter at have gennemgået det materiale, De har fremsendt den 29. september d.å. vedrørende lejeforhøjelsespåkravet af 30. august d.å. skal vi hermed gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen.

Indsigelsen begrundes med, at bl.a. administrationshonoraret er for højt sat i horhold til nævnspraksis, og at der for flere af driftsudgifternes vedkommende er medtaget større beløb, end der foreligger dokumentation for.

Såfremt De fastholder lejeforhøjelsen, skal de indbringe sagen for huslejenævnet til afgørelsen.

 

Med venlig hilsen

 

Beboerrepræsentanterne

 

Navn………………………………..    Adresse……………………………………..